دستگاه گنج یاب کبری Cobra Beach Magnet Metal Detector آمریکایی : دستگاه پالسی بوقی کبری که مخصوص اکتشافات معمولی بکار میرود .

 

51XsltUxgbL-300x217